Tora! Tora! Tora!, R: Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, USA/J 1970