Emergency Room, Vorsicht Kamera! (Pro7, 07.10.1998, amerik. Org.: Ambush)