CHELOVEK S KINO-APPARATOM, R: Dziga Vertov, UDSSR 1929