Tetsuo: The Iron Man, R: Shinya Tsukamoto, Japan 1988